• Töleg kepillendirilýärmi?
  Onactifollowers.com tölegi gaty ygtybarly. Töleg wagtynda bize habar berýän ähli maglumatlaryňyz SSL (Secure Sockets Layer) tarapyndan goralýar we kodlanýar. Bank maglumatlaryňyzy alyp bilmeris, kodlanan we ygtybarly görnüşde töleg hyzmat üpjün edijimiz "Zolak" -a geçirilýär. Mundan başga-da, "Paypal" bilen zakaz etseňiz, alyjynyň kepilligi bar.
 • Gizlinmi?
  Hawa, hiç hili ýagdaýda satyn alşyňyzy we maglumatlaryňyzy beýleki adamlar bilen paýlaşmaýarys. “Actifollowers.com” -da prosesi mümkin boldugyça aňsat we aç-açan etmek üçin 100% hünär hyzmatyny hödürleýäris. Bizden satyn alanyňyzda, gizlinligiňiz doly goralýar we abonentlerimiz hasabyňyza rugsat berşiňizden has köp girip bilmezler. Şahsy maglumatlaryňyzy görüp bilmezler we Secretboost.fr-de hiç kim hasabyňyzyň jikme-jikliklerini soramaz. Gizlinlige uly ähmiýet berýäris.
 • Sargytymyň başlamagy üçin näçe wagt gerek?
  Bir gezekde ! Tölegiňiz gaýtadan işlenen badyna toparymyza habar beriler. Yzarlaýjylaryňyzy / halanýanlaryňyzy / görüşleriňizi almak üçin hasabyňyzy torumyzda mahabatlandyryp başlarys. Gaýtadan işlemegiň wagty iň ýokary 24 sagat.
 • Size parolym bilen üpjün etmelimi?
  , Ok, hiç haçan parolyňyzy haýsydyr bir hyzmata bermezligiňizi maslahat berýäris. Hasabyňyzy yzarlaýanlar / halanýanlar / görüşler kabul edip başlar ýaly, hasabyňyzy torumyzda çap edýäris.
Kanagatlanarly jogap tapyp bilmeýärsiňizmi?
ARAGATNAŞYK FORMASY