Hukuk habarnamasy we gizlinlik syýasaty

HUKUK BELLIGI

Sahypalaryna göz aýlamazdan ozal bu sahypanyň ulanylyş şertlerini üns bilen okaň. Bu sahypa birikmek bilen, bu şertleri doly kabul edýärsiňiz. Şeýle hem, 2004-nji ýylyň 21-nji iýunyndaky 2004-575-nji ýyldaky n ° 6-njy maddasyna laýyklykda, bu web sahypasynyň ýolbaşçylary sanly ykdysadyýete bolan ynam baradawww.actifollowers.comaşakdakylar:

Sahypanyň redaktory:

E-poçta: contact@actifollowers.com

Sahypa:www.actifollowers.com

Accommodationaşaýyş jaýy:

INC

Ulanyş şertleri:

Bu sahypa (www.actifollowers.com) has oňat ulanyjy rahatlygy we has ýakymly grafika üçin dürli web dillerinde (HTML, HTML5, Javascript, CSS we ş.m.) elýeterlidir, Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome ýaly döwrebap brauzerleri ulanmagy maslahat berýäris. we ş.m.

www.actifollowers.com ygtybarly maglumatlary we web sahypalarynyň ygtybarly täzelenmegini üpjün etmek üçin ähli serişdeleri ulanýar. Şeýle-de bolsa, ýalňyşlyklar ýa-da ýalňyşlyklar bolup biler. Şonuň üçin internet ulanyjy maglumatlaryň takyklygyny üpjün etmeli we peýdaly hasaplaýan sahypasyna girizilen üýtgeşmeleri habar bermeli. bu maglumatlaryň ulanylmagy we ondan gelip biljek islendik göni ýa-da gytaklaýyn zyýan üçin hiç hili jogapkärçilik çekmeýär.

Gutapjyklar : Saýtwww.actifollowers.comstatistiki we görkeziş maksatlary üçin gutapjyklary kabul etmegiňizi sorap bilersiňiz. Gutapjyk, girýän sahypaňyzyň serweri tarapyndan gaty diskiňize ýerleşdirilen maglumatdyr. Onda serweriň maglumatlary okamak we ýatda saklamak üçin elýeterli ýönekeý tekst faýlynda kompýuteriňizde saklanýan birnäçe maglumatlar bar. Bu sahypanyň käbir bölekleri, gutapjyklar kabul edilmezden işlemän biler.

Gipertekst baglanyşyklary: Web sahypalary beýleki web sahypalaryna ýa-da internetdäki beýleki çeşmelere baglanyşyk berip biler. ACTIVEOLLOWERS-iň web sahypalary bilen baglanyşykly sahypalara gözegçilik etmek serişdesi ýok. beýle saýtlaryň we daşarky çeşmeleriň elýeterliligine jogap bermeýär we kepillendirmeýär. Bu sahypalaryň mazmunyndan ýa-da daşarky çeşmelerden, hususan-da hödürleýän maglumatlaryndan, önümlerinden ýa-da hyzmatlaryndan ýa-da bu elementlerden ulanylyp bilinjek islendik tebigatyň zeperlenmegi üçin jogapkärçilik çekip bolmaz. Bu ulanmak bilen baglanyşykly töwekgelçilikler, ulanyş şertlerini berjaý etmeli internet ulanyjysyna doly düşýär.

Ulanyjylar, abonentler we web sahypalaryna girýänler, ACTIFOLLOWERS-iň aç-açan rugsady bolmazdan, bu sahypa baglanyşyk gurup bilmeýärler.

Ulanyjy ýa-da gelýänler web sahypalarynyň birine giperlink gurmak isleseHEREKETÇILER, giperlink döretmek baradaky haýyşyny düzmek üçin sahypa girip boljak e-poçta ibermek özüne bagly.HEREKETÇILER kararyny esaslandyrmazdan, baglanyşyk baglanyşygyny kabul etmek ýa-da ret etmek hukugyny özünde saklaýar.

Hyzmatlar:

Kompaniýanyň ähli işleri we maglumatlary sahypamyzda hödürlenýärwww.actifollowers.com.

ACTIVEOLLOWERS www.anthedesign.fr sahypasynda mümkin boldugyça takyk maglumat bermäge çalyşýar. sahypadaky maglumatlarwww.actifollowers.comgutarnykly däl we suratlar şertnama däl. Olara onlaýn goýlandan bäri girizilen üýtgeşmeler girizilýär. Mundan başga-da, sahypada görkezilen ähli maglumatlarwww.actifollowers.comdiňe maglumat üçin berilýär we duýdurmazdan üýtgedilip ýa-da üýtgedilip bilner.

Maglumatlar boýunça şertnama çäklendirmesi:

Bu sahypadaky maglumatlar mümkin boldugyça takyk we sahypa ýylyň dürli wagtlarynda täzelenýär, ýöne nädogry ýa-da ýalňyşlyklar bolup biler. Bir boşlugy, ýalňyşlygy ýa-da näsazlyk ýaly görünýän zady duýsaňyz, @ e-poçta bilen habarlaşyp bilersiňiz.Activesollowers.commeseläni mümkin boldugyça takyk suratlandyrmak bilen (meseläni döredýän sahypa, ulanylýan kompýuteriň görnüşi we brauzer we ş.m.).

Göçürilen ähli mazmun ulanyjynyň töwekgelçiligi we ýeke-täk jogapkärçiligi astynda edilýär. Netijede, ulanyjynyň kompýuterine zeper ýetmegi ýa-da göçürip almak netijesinde maglumatlaryň ýitmegi üçin jogapkärçilik çekip bolmaz. Mundan başga-da, sahypanyň ulanyjysy wiruslary öz içine almaýan we iň täze nesil brauzeri bilen soňky enjamlary ulanyp, sahypa girmäge razy bolýar.

Bu web sahypasynyň çäginde döredilen gipertekst baglanyşyklary, internet ulgamynda bar bolan beýleki çeşmeler bilen ACTIFOLLOWERS-iň jogapkärçiligini çekip bilmez.

Intellektual eýeçilik:

Bu sahypadaky ähli mazmunwww.actifollowers.comgrafika, şekiller, tekstler, wideolar, animasiýalar, sesler, logotipler, gifler we nyşanlary goşmak bilen çäklenmeýär, şeýle hem olaryň formatlaşdyrylmagy, markalara, logotiplere ýa-da başgalara degişli mazmundan başga kompaniýanyň aýratyn emlägidir. hyzmatdaş kompaniýalar ýa-da awtorlar.

Bu dürli elementleriň islendik köpelmegi, paýlanyşy, üýtgedilmegi, uýgunlaşmagy, gaýtadan iberilmegi ýa-da neşir edilmegi, hatda bölekleýin, ACTIVEOLLOWERS-iň ýazmaça razyçylygy bolmazdan düýbünden gadagan. Bu wekilçilik ýa-da köpeltmek, her niçigem bolsa, L.335-2 maddalar we intellektual eýeçilik kodeksiniň düzgünleri bilen jezalandyrylýan düzgüni bozýar. Bu gadaganlygy ýerine ýetirmezlik, hukuk bozujynyň raýat we jenaýat jogapkärçiligini çekip biljek hukuk bozulmasydyr. Mundan başga-da, göçürilen Mazmunyň eýeleri size garşy kanuny çäre görüp bilerler.

CNIL-a beýannama:

Kompýuterlere, faýllara we azatlyklara degişli 1978-nji ýylyň 6-njy ýanwaryndaky 78-17-nji Kanuna (2004-nji ýylyň 6-njy awgustynda şahsy maglumatlary gaýtadan işlemek babatynda şahsyýetleri goramak baradaky 2004-801-nji Kanuna üýtgetmeler girizildi) bu sahypa girdi. Informatika we azatlyklar boýunça milli komissiýa 1656629 jarnamanyň mowzugy (www.cnil.fr).

Jedeller:

Bu sahypa şertleri www.actifollowers.comFransuz kanunlary bilen dolandyrylýar we bulary düşündirmekden ýa-da ýerine ýetirmekden ýüze çykyp biljek islendik jedel ýa-da kazyýet işi kompaniýanyň hasaba alnan ofisine bagly kazyýetleriň ýeke-täk ýurisdiksiýasy bolar. Mümkin bolan jedelleri çözmek üçin salgylanma dili fransuz dilidir.

Şahsy maglumatlar:

Umuman, web sahypamyza gireniňizde bize şahsy maglumatlaryňyzy bermek talap edilmeýärwww.actifollowers.com.

Şeýle-de bolsa, bu ýörelgäniň käbir kadadan çykmalary bar. Hakykatdanam, sahypamyz tarapyndan hödürlenýän käbir hyzmatlar üçin bize adyňyz, wezipäňiz, kompaniýanyňyzyň ady, e-poçta salgyňyz we telefon belgiňiz ýaly käbir maglumatlary bermegiňiz talap edilip bilner. Internetde, size hödürlenýän blankany dolduranyňyzda şeýle bolýar "habarlaşyň ».

Islendik ýagdaýda, şahsy maglumatlaryňyzy bermekden ýüz öwrüp bilersiňiz. Bu ýagdaýda, sahypanyň hyzmatlaryndan, hususan-da kompaniýamyz hakda maglumat soramakdan ýa-da habar býulletenlerinden peýdalanyp bilmersiňiz.

Netijede, web sahypamyza göz aýlanymyzda, siz hakda käbir maglumatlary awtomatiki ýygnap bileris, esasanam: girýän ýerleriňiz we girýän hyzmatlaryňyz, salgyňyz IP, brauzer görnüşiňiz, giriş wagtlaryňyz ýaly sahypamyzyň ulanylyşy baradaky maglumatlar. .

Şeýle maglumatlar size hödürlenýän hyzmatlaryň hilini ýokarlandyrmak üçin diňe içerki statistik maksatlar üçin ulanylýar. Maglumatlar bazalary, 1998-nji ýylyň 1-nji iýulyndaky 1996-njy ýylyň 11-nji martynda 96/9 Direktiwany geçirýän kanunyň düzgünleri bilen goralýar.

Biz kim?

 

 

Sahypamyzyň salgysy: https://www.actifollowers.com

 

 

Collectedygnalan şahsy maglumatlary ulanmak

 

 

Teswirler

 

 

Web sahypamyzda teswir galdyranyňyzda, islenmeýän teswirleri ýüze çykarmak üçin düşündiriş formuna girizilen maglumatlar, IP adresiňiz we brauzeriňiziň ulanyjy agenti ýygnalýar.

 

 

Aragatnaşyk formalary

 

 

Gutapjyklar

 

 

Sahypamyzda teswir ýazsaňyz, adyňyzy, e-poçta salgyňyzy we web sahypaňyzy gutapjyklarda ýazdyrmagyňyz teklip ediler. Bu diňe siziň amatlylygyňyz üçin, soňrak başga bir teswir ýazsaňyz, bu maglumatlary girizmegiň zerurlygy bolmaz. Bu gutapjyklar bir ýyldan soň gutarýar.

 

 

Hasabyňyz bar bolsa we bu sahypa girseňiz, brauzeriňiziň gutapjyklary kabul edýändigini ýa-da ýokdugyny kesgitlemek üçin wagtlaýyn gutapjyk dörediler. Onda şahsy maglumatlar ýok we brauzeriňizi ýapanyňyzda awtomatiki usulda ýok ediler.

 

 

Gireniňizde, giriş maglumatlaryňyzy we ekran ileri tutmalaryňyzy saklamak üçin birnäçe gutapjyk gurarys. Giriş gutapjygynyň ömri iki gün, ekrany opsiýa gutapjygy bir ýyl. "Meni ýatda sakla" -y barlasaňyz, birikme gutapjykyňyz iki hepde saklanar. Hasabyňyzdan çyksaňyz, giriş gutapjygy pozular.

 

 

Bir ýazgyny üýtgetmek ýa-da neşir etmek bilen, brauzeriňizde goşmaça gutapjyk saklanar. Bu gutapjyk hiç hili şahsy maglumatlary öz içine almaýar. Diňe redaktirlän ýazgyňyzyň şahsyýetini görkezýär. Bir günden soň gutarýar.

 

 

Beýleki sahypalardan ýerleşdirilen mazmun

 

 

Bu sahypadaky makalalar içerki mazmuny öz içine alyp biler (mysal üçin wideolar, suratlar, makalalar we ş.m.). Beýleki saýtlardan ýerleşdirilen mazmun, beýleki sahypa giren ýalydyr.

 

 

Bu web sahypalary, siz hakda maglumatlary ýygnap, gutapjyklary ulanyp, üçünji tarap yzarlaýyş gurallaryny ýerleşdirip biler, web sahypasynda birikdirilen hasabyňyz bar bolsa, bu içerki mazmun bilen gatnaşygyňyzy yzarlap biler.

 

 

Statistika we diňleýjiniň ölçegleri

 

 

Şahsy maglumatlaryňyzy ulanyň we iberiň
Maglumatlaryňyz näçe wagt saklanýar

 

 

 

 

Teswir ýazsaňyz, teswir we meta-maglumaty belli bir derejede saklanar. Bu, indiki teswirleri ortaça nobata goýmagyň ýerine awtomatiki tanalmaga we tassyklanmaga mümkinçilik berýär.

 

 

Sahypamyzda hasaba alnan ulanyjylar üçin (mümkin bolsa), öz profilinde görkezilen şahsy maglumatlary hem saklaýarys. Usershli ulanyjylar şahsy maglumatlaryny islendik wagt görüp bilerler, redaktirläp ýa-da pozup bilerler (ulanyjy adynyň buzundan başga). Saýt dolandyryjylary hem bu maglumatlary görüp we redaktirläp bilerler.

 

 

Maglumatlaryňyza bolan hukuklaryňyz

 

 

Hasabyňyz bar bolsa ýa-da sahypada teswir ýazan bolsaňyz, siz hakda saklaýan ähli şahsy maglumatlarymyzy, şol sanda bize beren maglumatlaryňyzy öz içine alýan faýl almagy haýyş edip bilersiňiz. Şeýle hem, siz hakda şahsy maglumatlaryň öçürilmegini sorap bilersiňiz. Bu administratiw, kanuny ýa-da howpsuzlyk sebäplerinde saklanýan maglumatlary göz öňünde tutmaýar.

 

 

Şahsy maglumatlaryňyzyň geçirilmegi

 

 

Gelýänleriň düşündirişleri, spamy anyklamak hyzmatynyň kömegi bilen barlanyp bilner.

 

 

Şahsy maglumatlar

 

 

Goşmaça maglumat

 

 

Maglumatlaryňyzy nädip goraýarys

 

 

Maglumatlaryň bozulan ýagdaýynda ýerine ýetirilen amallar

 

 

Bize maglumat iberýän üçünji tarap hyzmatlary

 

 

Şahsy maglumatlary ulanyp amala aşyrylýan awtomatlaşdyrylan marketing we / ýa-da profil amallary

 

 

Aýratyn düzgünlere tabyn bolan pudaklara degişli maglumatlary görkezmek

 

 

Gizlin syýasat

Biz kim?

 

 

Sahypamyzyň salgysy:https: //www.actifollowers.com

 

 

Collectedygnalan şahsy maglumatlary ulanmak

 

 

Teswirler

 

 

Web sahypamyzda teswir galdyranyňyzda, islenmeýän teswirleri ýüze çykarmak üçin düşündiriş formuna girizilen maglumatlar, IP adresiňiz we brauzeriňiziň ulanyjy agenti ýygnalýar.

 

 

Aragatnaşyk formalary

 

 

Gutapjyklar

 

 

Sahypamyzda teswir ýazsaňyz, adyňyzy, e-poçta salgyňyzy we web sahypaňyzy gutapjyklarda ýazdyrmagyňyz teklip ediler. Bu diňe siziň amatlylygyňyz üçin, soňrak başga bir teswir ýazsaňyz, bu maglumatlary girizmegiň zerurlygy bolmaz. Bu gutapjyklar bir ýyldan soň gutarýar.

 

 

Hasabyňyz bar bolsa we bu sahypa girseňiz, brauzeriňiziň gutapjyklary kabul edýändigini ýa-da ýokdugyny kesgitlemek üçin wagtlaýyn gutapjyk dörediler. Onda şahsy maglumatlar ýok we brauzeriňizi ýapanyňyzda awtomatiki usulda ýok ediler.

 

 

Gireniňizde, giriş maglumatlaryňyzy we ekran ileri tutmalaryňyzy saklamak üçin birnäçe gutapjyk gurarys. Giriş gutapjygynyň ömri iki gün, ekrany opsiýa gutapjygy bir ýyl. "Meni ýatda sakla" -y barlasaňyz, birikme gutapjykyňyz iki hepde saklanar. Hasabyňyzdan çyksaňyz, giriş gutapjygy pozular.

 

 

Bir ýazgyny üýtgetmek ýa-da neşir etmek bilen, brauzeriňizde goşmaça gutapjyk saklanar. Bu gutapjyk hiç hili şahsy maglumatlary öz içine almaýar. Diňe redaktirlän ýazgyňyzyň şahsyýetini görkezýär. Bir günden soň gutarýar.

 

 

Beýleki sahypalardan ýerleşdirilen mazmun

 

 

Bu sahypadaky makalalar içerki mazmuny öz içine alyp biler (mysal üçin wideolar, suratlar, makalalar we ş.m.). Beýleki saýtlardan ýerleşdirilen mazmun, beýleki sahypa giren ýalydyr.

 

 

Bu web sahypalary, siz hakda maglumatlary ýygnap, gutapjyklary ulanyp, üçünji tarap yzarlaýyş gurallaryny ýerleşdirip biler, web sahypasynda birikdirilen hasabyňyz bar bolsa, bu içerki mazmun bilen gatnaşygyňyzy yzarlap biler.

 

 

Statistika we diňleýjiniň ölçegleri

 

 

Şahsy maglumatlaryňyzy ulanyň we iberiň
Maglumatlaryňyz näçe wagt saklanýar

 

 

 

 

Teswir ýazsaňyz, teswir we meta-maglumaty belli bir derejede saklanar. Bu, indiki teswirleri ortaça nobata goýmagyň ýerine awtomatiki tanalmaga we tassyklanmaga mümkinçilik berýär.

 

 

Sahypamyzda hasaba alnan ulanyjylar üçin (mümkin bolsa), öz profilinde görkezilen şahsy maglumatlary hem saklaýarys. Usershli ulanyjylar şahsy maglumatlaryny islendik wagt görüp bilerler, redaktirläp ýa-da pozup bilerler (ulanyjy adynyň buzundan başga). Saýt dolandyryjylary hem bu maglumatlary görüp we redaktirläp bilerler.

 

 

Maglumatlaryňyza bolan hukuklaryňyz

 

 

Hasabyňyz bar bolsa ýa-da sahypada teswir ýazan bolsaňyz, siz hakda saklaýan ähli şahsy maglumatlarymyzy, şol sanda bize beren maglumatlaryňyzy öz içine alýan faýl almagy haýyş edip bilersiňiz. Şeýle hem, siz hakda şahsy maglumatlaryň öçürilmegini sorap bilersiňiz. Bu administratiw, kanuny ýa-da howpsuzlyk sebäplerinde saklanýan maglumatlary göz öňünde tutmaýar.

 

 

Şahsy maglumatlaryňyzyň geçirilmegi

 

 

Gelýänleriň düşündirişleri, spamy anyklamak hyzmatynyň kömegi bilen barlanyp bilner.